Tuesday, July 10, 2012

Tel Aviv - Yemenite Quarter


Tel Aviv - Yemenite Quarter, originally uploaded by AlexSven.

No comments: